Regulamin programu ambasadorskiego ”#AMBASADORZYZOLUX”

Regulamin programu ambasadorskiego
”#AMBASADORZYZOLUX”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Ambasadorskiego „#AmbasadorzyZolux jest Firma ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Program, zwany dalej „Konkursem”, prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.10.2023 o godz. 09:00 i potrwa do 29.10.2023 do godz. 23:59

§ 2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Facebook i/lub Instagram, 
  • wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie postu publicznego ze zdjęciem/filmem swojego pupila z dowolnym produktem Zolux – marki: Zolux, Laboratoire Francodex lub Biodene oraz hashtagami: #wybieramzolux oraz #ambasadorzyzolux (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają w całości Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
  • nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  • działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 
  • naruszają regulamin serwisu Instagram.
  • użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 PRAWA DO WYKONYWANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§ 4 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3- osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie maksymalnie 20 Uczestników, których Organizator zaprosi do udziału w Programie „#AmbasadorzyZolux” (dalej: Zwycięzców).
 2. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników maksymalnie 20 (słownie: dwudziestu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora pisemne zaproszenie do udziału w Programie „#AmbasadorzyZolux”, przesłane poprzez serwis Instagram drogą elektroniczną. Udział w Programie polega na przekazaniu Zwycięzcom na własność pakietów produktów marek Zolux, Laboratoire Francodex i/lub Biodene do nieodpłatnego testowania, którego efektem będzie przekazanie Organizatorowi opinii o tych produktach za pośrednictwem formularza online.
 5. Zaproszenie do Programu i przekazanie produktów oraz określenie zawartości i wartości Nagrody będą objęte odrębną umową o współpracy, zawartą pomiędzy Organizatorem, a Zwycięzcą.
 6. Komisja wyłoni Zwycięzców najpóźniej do 31.10.2023 .do godz. 16:00
  Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w poście publicznym oraz formacie stories (relacje) w serwisie Instagram najpóźniej w dniu 02.11.2023

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Zolux Polska Sp. z o.o., Łężki 10a, 99-200 Poddębice oraz na adres e-mail marketing@zolux.pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, e-mail: iod@zolux.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@zolux.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2023 r.

 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie zolux.pl 

 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

   

Oświadczenie Laureata do pobrania

Pobierz: Konkurs_Oświadczenie Laureata