Regulamin programu ambasadorskiego ”#AMBASADORZYZOLUX”

Regulamin programu ambasadorskiego
”Ambasadorzy ZOLUX”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Ambasadorskiego "Ambasadorzy Zolux" jest Firma ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Program Ambasadorski, zwany dalej Programem, prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 2 UCZESTNICY I ZASADY PROGRAMU

 1. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Programie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem;
 3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram i/lub Facebook,
  e) przyłączy do grupy Ambasadorzy ZOLUX na serwisie Facebook
 4. Celem wzięcia udziału w Programie jest przyłączenie do grupy w serwisie Facebook o nazwie Ambasadorzy ZOLUX, w której regularnie umieszczane są informacje o nowościach i produktach. Organizator przekaże Uczestnikom do testowania wskazane produkty, które następnie Uczestnicy zamieszczą w serwisie Instagram i/lub Facebook na swoim publicznym koncie w postaci postu publicznego lub rolki. Materiały zawierające wizerunek swojego pupila z dowolnym produktem Zolux – marki: Zolux, Laboratoire Francodex lub Biodene oraz hashtagami: #wybieramzolux oraz #ambasadorzyzolux, zwane będą dalej Contentem.
 5. Wstawiany Content musi być zgodny z regulaminem w/w serwisów.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Programie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Programie wykonanego Contentu bez podania przyczyny.

§ 3 PRAWA DO TREŚCI PRZYGOTOWANYCH W RAMACH PROGRAMU 

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Contentu nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Contentu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane materiały nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a prace nie były wcześniej publikowane.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania produktów Zolux - nabycia niewyłącznej licencji do opublikowanego Contentu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Contentu na następujących polach eksploatacji:

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Zolux Polska Sp. z o.o., Łężki 10a, 99-200 Poddębice oraz na adres e-mail marketing@zolux.pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, e-mail: iod@zolux.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Programu, wyłonienia Ambasadorów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wysyłki produktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania produktów do testowania, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Program.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@zolux.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2024 r.
 2. Program Ambasadorski nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Regulamin Programu Ambasadorskiego udostępniony jest na czas trwania Programu na stronie www.zolux.pl i w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Programu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Niniejszy Program nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Programu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Programu. 
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
 1.  

Oświadczenie Uczestnika do pobrania

Pobierz: Program Ambasadorski_Oświadczenie Uczestnika