Polityka Prywatności

Zolux zobowiązuje się, w ramach swojej działalności i zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i w Europie,  do zapewnienia ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników swoich usług, a także do poszanowania ich prywatności. 

Treść niniejszej polityki prywatności precyzuje, w jaki sposób oraz w jakim zakresie Zolux przetwarza powierzone dane osobowe.

Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony www.zolux.com.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania dotyczące polityki prywatności i plików cookies:

 • Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 • Jakie dane są przez niego przechowywane?
 • W jaki sposób dane są gromadzone?
 • W jakim celu ZOLUX przechowuje dane osobowe?
 • Jaka jest podstawa prawna do przechowywania moich danych osobowych?
 • Kim są odbiorcy moich danych?
 • Jak długo moje dane będą przechowywane?
 • Gdzie są przechowywane moje dane?
 • Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?
 • Jakie dane przekazuję zapisując się do newslettera?
 • Jaka jest polityka cookies?
 • Co powinienem wiedzieć o hiperłączach?
 • Czy moje dane podlegają automatycznemu przetwarzaniu?
 • Czy moje dane będą przekazywane podmiotom trzecim?
 • Jakie są moje prawa?
 • W jaki sposób mogę korzystać z moich praw?
 • Czy niniejsza polityka prywatności może ulec zmianom?
 • Skąd mogę wiedzieć, czy moje dane są bezpieczne?
 • Co się dzieje w przypadku niepożądanego wycieku danych?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu (zwanych dalej: Użytkownikami), znajdującego się pod adresem https://www.zolux.com/pl/.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług Administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać  m.in. w jaki sposób Administrator dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące Użytkownikom prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu https://www.zolux.com/pl/ (zwanego dalej: Serwisem) jest ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw przysługujących Użytkownikom, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. osoby wyznaczonej przez Administratora do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych – Michał Ścibiorek – adres e-mail: michal.scibiorek@zolux.pl.

 2. poczty na adres korespondencyjny: Łężki 10A, 99-200 Poddębice.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD)- Weronikę Krakówka, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@zolux.com bądź korespondencyjnie: ZOLUX Polska Sp. z o.o. Łężki 10A, 99-200 Poddębice, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone pliki Cookies lub dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników.

Dane powierzone za pośrednictwem zakładki „Zolux&You”

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem zakładki „Zolux&You” to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu link do profilu na stronie Instagram.com. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Administratorowi realizacji potrzeb wskazanych w treści wiadomości.

Dobrowolnie zbierane są natomiast inne dane osobowe, które mogą być umieszczone w treści tematu wiadomości bądź w treści samej wiadomości. Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest ewentualna publikacja załączonego pliku w na stronie https://www.zolux.com/pl/. . Ewentualnie, w przypadku wyrażenia przez Organizatora chęci publikacji zdjęcia w innej formie, tj. na profilu marki w serwisie Facebook.com lub Instnagram.com, zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody na publikację, z wykorzystaniem danych osobowych podanych przy przesłaniu zdjęcia.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby fizycznej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutowało brakiem możliwości dołączenia do „Zolux&You”.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane bądź do czasu wycofania zgody.

Dane przekazane w związku z realizacją Konkursu

Administrator, w związku z organizacją Konkursów, przetwarza również dane osobowe przekazane mu w związku z ich organizacją. Zakres, zasady i prawa uczestników konkursów w związku z udziałem w konkursie każdorazowo zamieszczane się w Regulaminie Konkursu. Regulaminy konkursów dostępne są w zakładce „Informacje prawne”. Podanie danych osobowych w ramach Konkursu jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zostać Uczestnikiem.

Dane przekazane za pośrednictwem zakładki "Newsletter"

Administrator, w związku z rozsyłaniem newslettera, przetwarza dane osobowe powierzone mu w związku z rozsyłaniem informacji na życzenie użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane przetwarzane są  na podstawie zgody użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane bądź do czasu wycofania zgody.

Dane przekazane za pośrednictwem zakładki „FAQ / Kontakt”

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem zakładki „Kontakt” to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Administratorowi realizacji potrzeb wskazanych w treści wiadomości.

Dobrowolnie zbierane są natomiast inne dane osobowe, które mogą być umieszczone w treści tematu wiadomości bądź w treści samej wiadomości. Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem zakładki „FAQ” przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania i in. Podane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, kraj. Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jest niezbędne w celu skorzystania z tego narzędzia.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

 

Dane przekazane za pośrednictwem formularza „Dołącz do Nas”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest rozpatrzenie zgłoszenia na wolne stanowisko pracy.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy.

Inne dane osobowe, które zostają przekazane w treści CV, zostały przekazane dobrowolnie, za zgodą osoby biorącej udział w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane, usuwane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku przesłania CV poza okresem naboru, przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia jego przesłania, chyba że co innego wynika z oświadczenia kandydata umieszczonego w CV. W przypadku, gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane są przez 1 rok.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, Administrator usuwa dane osobowe, a ich usunięcie powoduje, że osoba, której dane dotyczą, nie będzie brała udziału w rekrutacji.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu

Dane osobowe mogą być udostępniane bądź powierzone następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia Serwisu. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami, zgodnie z wymogami art. 28 RODO. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich bądź podmiotów spoza obszaru EOG. Jeżeli jednak , takie przekazanie będzie konieczne, Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49  RODO, o ile maja zastosowanie warunki określne w tym artykule.

Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem bądź IOD.

Prawa użytkownika, w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie złożenia w Serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz w celu poprawy kontaktu z usługobiorcami lub dostosowania działalności Administratora do ich potrzeb.

Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych, chyba że Administrator danych przetwarza jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej, zgodnie z  art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym, uniemożliwi świadczenie usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania Administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.

Zgodnie z art. 18. RODO, prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:

 1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
 3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony  przed roszczeniami;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych - ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami Administratora.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy prawa oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności)  podanych przez siebie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań Administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie Administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem

Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się z zakładce „Kontakt” żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

Działalność na portalach społecznościowych

Administrator jest właścicielem kont na portalach społecznościowych:

 1. Facebook
 2. LikedIn
 3. YouTube

Administrator prowadzi i zarządza kontami na serwisach społecznościowych w  celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem jak i innymi użytkownikami za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora.

Jeżeli użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje wykorzystywane przez portal, np. kliknąć przycisk „Lubię to” na portalu Facebook.

Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora.

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora testu.

Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych maja na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione.

Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści.

Użytkownik, który korzysta z profili na kontach społecznościowych Administratora oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:

  1. nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:
 1. stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym;
 2. zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa;
 • zawiera cytaty wypowiedzi innych użytkowników wyrwane z kontekstu w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;
 1. jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub
 2. stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,
  1. nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;
  2. nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;
  3. z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  4. nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;
  5. nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);
  6. nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;
  7. nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;
  8. nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;
  9. nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem.

Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:

  1. treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;
  2. regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;
  3. są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;
  4. treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz
  5. odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.

Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:

  1. szkalujących, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd;
  2. obraźliwych, znieważających lub zawierających groźby;
  3. niecenzuralnych lub o charakterze seksualnym;
  4. o charakterze napastliwym, rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek religię lub inne grupy osób.

Będą niezwłocznie kasowane.

Bez wyraźnej zgody Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

 

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej i Usług świadczonych za jej pośrednictwem, niezbędne jest łącznie:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookie’s,
 4. przy korzystaniu z Usługi Newsletter i Usługi formularza kontaktowego – posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej i Usług w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Polityki prywatności, a także z dobrymi obyczajami.

W ramach korzystania ze Strony internetowej i Usług zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody a także dostarczanie wirusów, botów, robaków (z ang. bug) bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust powyżej,  korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej, Polityki prywatności i Regulaminów, jak również zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.

 Użytkownik zobowiązuje się – przy korzystaniu z Usług Online i jeżeli to konieczne – do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

Użytkownik  zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swoich danych podanych podczas korzystania z Usług Online w każdym przypadku ich zmiany. Jeżeli Użytkownik nie wypełni tego obowiązku lub kiedy dopuści się jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysyłane do Użytkownika przez Administratpra na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich materiałów przekazanych lub udostępnionych mu przez Administratora wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (co dotyczy materiałów i treści przekazanych lub udostępnionych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej) ), na następujących polach eksploatacji:

 1. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów,
 2. zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym,
 3. kopiowanie, powielanie na własne potrzeby.

Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów, a w szczególności do celów komercyjnych, wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

Odpowiedzialność

Administrator zastrzega, że treści zawarte w materiałach przekazanych lub udostępnionych Użytkownikowi w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem Usług Online mają charakter edukacyjny oraz informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek:

 1. korzystania z wspomnianych wyżej materiałów w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszą Polityką Prywatności i Regulaminami,
 2. zablokowania dostępu Użytkownika do jakichkolwiek Usług Online z przyczyn nie leżących po stronie Administratora, w tym również ze względu na naruszenie przepisów prawa lub niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminów przez Użytkownika,
 3. wykorzystania przez Administratora danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług Online w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Usług Online, świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, uzależnioną od przepustowości sieci internetowej, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz czynników od Administratora niezależnych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób trzecich, a stanowiące naruszenie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminów.

Administrator nie jest odpowiedzialny za żadne zdarzenia czy prezentowane treści na stronach internetowych należących do innych Administratorów, a których adresy zostały przedstawione przez Administratora. Użytkownik ma świadomość, że przechodząc na inną stronę internetową, nie jest ona zarządzana czy prowadzona przez Administratora i nie będzie  miał roszczeń w stosunku o Administratora w związku z korzystaniem z tych stron.

Własność intelektualna

Wszelkie utwory, opisy usług, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na Stronie internetowej stanowią własność intelektualną Administratora, Grupy Nissan lub uprawnionych podmiotów trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Administratora, Grupy Nissan lub uprawnionych podmiotów trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich.

Stronę internetową należy traktować jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawno-autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Strony internetowej za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Strony internetowej, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

Wszystkie dostępne na Stronie internetowej znaki handlowe Administratora, Grupy Nissan oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów znajdujących się na Stronie internetowej lub otrzymanych od Administratora materiałów w ramach świadczonych Usług Online w inny sposób, niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej oraz nie jest uprawniony do ich dalszej odsprzedaży.

Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Administratora bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

Uzyskując dostęp do Strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów, z wyjątkiem wypadków wprost wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminach.

 

Pliki cookies

Serwisy mogą wykorzystywać pliki "cookie" w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisów, oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Czym są ciasteczka?

Pliki "cookie" to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą one identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na serwery Administratora lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na serwerze Administratora lub na urządzeniu Użytkownika.

Ciasteczka

Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwia to odwiedzanie strony internetowej. W ten sposób Użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania strony internetowej i zapamiętuje niektóre operacje. Administrator może umieścić te pliki cookie bez zgody użytkownika.

Cookies analityczne

Administrator używa analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskuje wgląd w korzystanie z witryny. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.

Marketingowe / śledzące pliki cookies

Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Serwisem i usprawnienia nawigacji Administrator lub jego usługodawca może używać plików cookies lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Administrator nie zbiera ani nie przechowuje pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych możliwy jest dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych (grupowych).

Social media

Na stronie internetowej Administrator umieścił treści z portali społecznościowych, tj. Linkedin, Facebook, YouTubr w celu promowania stron internetowych (np. "lubię to", "pin") lub udostępniania (np. "tweet") w sieciach społecznościowych. Ta treść jest osadzona w kodzie pochodzącym z tych portali i umieszcza pliki cookie. Treści te mogą przechowywać i przetwarzać pewne informacje na potrzeby spersonalizowanych reklam. Administrator rekomenduje zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności tych portali społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, w jaki sposób te portale przetwarzają dane osobowe Użytkownika za pomocą tych plików cookies. Odzyskiwane dane są w miarę możliwości anonimizowane.

Zgoda

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej, Użytkownik zobaczy wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku „Zapisz preferencje” Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Administratora kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki.

Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik może użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Może również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, należy zapoznać się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Wyłączenie obsługi plików "cookie" w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.

 

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Safari

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji treści Polityki prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.

Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części Strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia - 20.09.2023 r.

W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 2. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 3. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,
 4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),
 5. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

RODO.