Ochrona danych

REGULAMIN KONKURSU "DZIEŃ CHOMIKA Z ZOLUX"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Nadzór merytoryczny nad Konkursem sprawuje komisja konkursowa, zwana dalej „Jury Konkursu”. Jury Konkursu ocenia zgłoszenia konkursowe i wyłania trzech zwycięzców, zwanych dalej „Laureatami”.
  2. Skład Jury Konkursu stanowi 3 przedstawicieli firmy ZOLUX Polska Sp. z o. o.  
  3. Pracami jury Konkursu kieruje Przewodniczący Jury.
  4. Przy wyłanianiu Laureata członkowie Jury Konkursu kierują się swoją subiektywną oceną, zwracając szczególną uwagę na:
   - oryginalne podejście do tematyki Konkursu,
   - jakość graficzną przesłanego Zgłoszenia konkursowego.
  5. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w dniu 13/05/2022 do godziny 23:59 czasu polskiego. Organizator Konkursu wskaże Laureatów w formacie Facebook Stories poprzez pubikacje zwycięskich Zgłoszeń konkursowych i wskazanie nazw ich profili w serwisie Facebook.
   1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie "Dzień Chomika z Zolux", zwanym dalej „Konkursem”. 
   2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego. 
   3. Organizatorem Konkursu, fundatorem nagrody oraz administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu jest Firma ZOLUX Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566.
   4. Konkurs jest organizowany w serwisie społecznościowym facebook.com, na profilu ZOLUX Polska: https://www.facebook.com/ZoluxPolska.
   5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook (Meta) z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do jego Organizatora. 
   6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
   7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
   8. Konkurs trwa od momentu publikacji postu konkursowego na stronie https://www.facebook.com/ZoluxPolska w dniu 04/05/2022 do dnia 11/05/2022 do godz. 23:59 czasu polskiego.
   9. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność. 

    

   UCZESTNICY KONKURSU

   1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
   2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwane dalej „Uczestnikami”, które ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie poniższych wymogów łącznie: 
    - opublikowanie w wyznaczonym terminie Zgłoszenia konkursowego w formie i w sposób wskazany w Regulaminie, 
    - posiadanie profilu publicznego w serwisie facebook.com,
    - zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego treści, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym również zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 RODO) poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie.
   4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 

    

   ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

   1. Aby wziąć udział w Konkursie, w okresie jego trwania Uczestnik zamieszcza w serwisie Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym, publiczny komentarz zawierający autorskie zdjęcie chomika wraz z opisem zawierającym jego imię  i krótki opis historii wyboru tego imienia, wraz z dopiskiem #zolux  (zwany „Zgłoszeniem konkursowym”).
   2. Zgłoszenie konkursowe musi być możliwe do zamieszczenia w serwisie Facebook i zgodne z regulaminem serwisu Facebook.
   3. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące (w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd – w tym przekonania polityczne, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną).
   4. W przypadku publikacji zgłoszenia naruszającego ust. 2 powyżej, Organizator ma prawo zgłosić naruszenie i wymagać natychmiastowego usunięcia Zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika, a zgłoszenie to nie będzie brane pod uwagę przy wyborze Laureata. O naruszeniu powyższego postanowienia decyduje Organizator.
   5. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jedną propozycję. Propozycje zgłoszone poza terminem Konkursu nie będą brane pod uwagę. 
   6. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie wskazanej w punkcie 1. biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub zgłoszenia przesłane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora nie będą brały udziału w Konkursie.
   7. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia oraz ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie konkursowe lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
   8. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. 
   9. Uczestnik oświadcza, iż w czasie przygotowywania Zgłoszenia konkursowego nie ucierpiało żadne zwierzę.
   10. W przypadku, jeżeli Zgłoszenie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, z chwilą odbioru nagrody w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do zgłoszonego przez siebie w Konkursie zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej „Utworem”, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, w tym:
    - zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
    - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
    - wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie,
    - wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie.
   1. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Organizatora nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

   OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATA

  NAGRODA

  1. Nagrodę w Konkursie stanowi zestaw akcesoriów i przysmaków dla chomika o wartości 100 zł brutto (przybliżona średnia wartość rynkowa). 
  2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) jeśli wartość nagrody, o której mowa powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Fundatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
  3. Nagroda zostanie przesłana do Laureata pocztą tradycyjną pod wskazany adres zamieszkania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt dostarczenia przesyłki obciąża Organizatora.
  4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Laureata wyłącznie mailem na adres  danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagrody, tj.:
   - imienia i nazwiska,
   - pełnego adresu zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania),
   - pełnego adresu doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
   - numeru PESEL,
   - pełnej nazwy i adresu właściwego Urzędu Skarbowego,
   - skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  5. Laureat nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia nagrody z uwagi na podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Laureata Konkursu. Organizator, w przypadku braku kontaktu ze strony Laureata w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, podejmie ponowną próbę kontaktu celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności działań organizatora Konkursu z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
  2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem, należy składać na piśmie i kierować pod następujący adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu: ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, z dopiskiem „Konkurs”.
  3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane. 
  4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi. 
  5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) Organizator informuje, że:
   - Administratorem danych osobowych Uczestników jest ZOLUX Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566 (dalej jako „Administrator”);
   - w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w szczególności w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz w celu dokonania zmian w przetwarzanych danych, mogą oni kontaktować się z osobą odpowiedzialną wyznaczoną przez Administratora, pod adresem e-mail: michal.scibiorek@zolux.pl,
   - dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przesłania nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
   podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
   - odbiorcą danych osobowych będzie operator pocztowy, który zapewni dostarczenie nagrody,
   - dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Laureatami zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
   - Dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
   - Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych,
   - każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, bez podania przyczyny;
   - w dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   - podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach wskazanych w pkt. c powyżej, a cofnięcie zgody uniemożliwi udział Uczestnika w Konkursie. 
  6. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji postu konkursowego w serwisie Facebook i obowiązuje przez cały okres trwania Konkursu, a jego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie zolux.com.pl w zakładce „Ochrona danych”
  7. Zalecane jest, choć nie jest konieczne, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
  8. Od Organizatora niezależne są: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie serwisu instagram.com, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
  9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczenie Laureata do pobrania

Pobierz: Konkurs Dzień Chomika_Oświadczenie Laureata

Zolux zobowiązuje się, w ramach swojej działalności i zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i w Europie,  do zapewnienia ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników swoich usług, a także do poszanowania ich prywatności. 

Treść niniejszej polityki prywatności precyzuje, w jaki sposób oraz w jakim zakresie Zolux przetwarza powierzone dane osobowe.

Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony www.zolux.com.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania dotyczące polityki prywatności i plików cookies:

 • Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 • Jakie dane są przez niego przechowywane?
 • W jaki sposób dane są gromadzone?
 • W jakim celu ZOLUX przechowuje dane osobowe?
 • Jaka jest podstawa prawna do przechowywania moich danych osobowych?
 • Kim są odbiorcy moich danych?
 • Jak długo moje dane będą przechowywane?
 • Gdzie są przechowywane moje dane?
 • Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?
 • Jakie dane przekazuję zapisując się do newslettera?
 • Jaka jest polityka cookies?
 • Co powinienem wiedzieć o hiperłączach?
 • Czy moje dane podlegają automatycznemu przetwarzaniu?
 • Czy moje dane będą przekazywane podmiotom trzecim?
 • Jakie są moje prawa?
 • W jaki sposób mogę korzystać z moich praw?
 • Czy niniejsza polityka prywatności może ulec zmianom?
 • Skąd mogę wiedzieć, czy moje dane są bezpieczne?
 • Co się dzieje w przypadku niepożądanego wycieku danych?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu (zwanych dalej: Użytkownikami), znajdującego się pod adresem https://www.zolux.com/pl/.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług Administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać  m.in. w jaki sposób Administrator dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące Użytkownikom prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu https://www.zolux.com/pl/ (zwanego dalej: Serwisem) jest ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw przysługujących Użytkownikom, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. osoby wyznaczonej przez Administratora do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych – Michał Ścibiorek – adres e-mail: michal.scibiorek@zolux.pl.

 2. poczty na adres korespondencyjny: Łężki 10A, 99-200 Poddębice.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Serwisu. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane z uwagi na ich obowiązkowe powierzenie za pośrednictwem zakładki „Kontakt” to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dobrowolnie zbierane są natomiast inne dane osobowe, które mogą być umieszczone w treści tematu wiadomości bądź w treści samej wiadomości.

Dane osobowe przetwarzane z uwagi na ich obowiązkowe powierzenie za pośrednictwem zakładki „Zolux & You” to: imię /nick, adres e-mail, link do profilu na stronie Instagram.com.

Administrator, w związku z organizacją Konkursów, przetwarza również dane osobowe powierzone mu w związku z ich organizacją. Zakres, zasady i prawa uczestników konkursów w związku z udziałem w konkursie każdorazowo zamieszczane się w Regulaminie Konkursu. Regulaminy konkursów dostępne są w zakładce „Informacje prawne”.

Administrator, w związku z rozsyłaniem newslettera, przetwarza dane osobowe powierzone mu w związku z rozsyłaniem informacji na życzenie użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane powierzone za pośrednictwem zakładki „FAQ / Kontakt”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jest niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt.

Dane osobowe w tym formularzu przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania i in.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem zakładki „Kontakt”

Administrator informuje, iż podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt. Dane osobowe przekazane w tym formularzu przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania i in. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia Serwisu. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Dane powierzone za pośrednictwem zakładki „Zolux & You”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest ewentualna publikacja załączonego pliku w na stronie https://www.zolux.com/pl/. . Ewentualnie, w przypadku wyrażenia przez Organizatora chęci publikacji zdjęcia w innej formie, tj. na profilu marki w serwisie Facebook.com lub Instnagram.com, zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody na publikację, z wykorzystaniem danych osobowych podanych przy przesłaniu zdjęcia.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem zakładki „Zolux & You”

Administrator informuje, iż podanie danych oraz załączenie pliku w  formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim plik został przesłany. Dane osobowe przekazane w tym formularzu przetwarzane są m.in. w celu publikacji zdjęcia na stronie internetowej. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia Serwisu. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na publikację zdjęcia na profilu marki w serwisie Facebook. com lub Instagram.com, dane zostaną przekazane tym podmiotom.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Dane powierzone za pośrednictwem formularza „Newsletter”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest przesłanie newslettera przez Administratora.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych).

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane, użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza „Newsletter”

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do przesyłanie mailingu. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Dane powierzone za pośrednictwem formularza „Dołącz do nas”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest rozpatrzenie zgłoszenia na wolne stanowisko pracy.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane, usuwane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku przesłania CV poza okresem naboru, przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia jego przesłania, chyba że co innego wynika z oświadczenia kandydata umieszczonego w CV.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, Administrator usuwa dane osobowe, a ich usunięcie powoduje, że osoba, której dane dotyczą, nie będzie brała udziału w rekrutacji.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza „Dołącz do nas”

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną, weryfikacji umiejętności kandydata. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie złożenia formularza w Serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz w celu poprawy kontaktu z usługobiorcami lub dostosowania działalności Administratora do ich potrzeb.

Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych, chyba że Administrator danych przetwarza jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej, zgodnie z  art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym, uniemożliwi świadczenie usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania Administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.

Zgodnie z art. 18. RODO, prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:

 1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
 3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony  przed roszczeniami;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych - ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami Administratora.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy prawa oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności)  podanych przez siebie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań Administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie Administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem

Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się z zakładce „Kontakt” żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

Pliki cookies

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przypominamy zatem o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem.

Serwisy mogą wykorzystywać pliki "cookie" w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisów, oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Pliki "cookie" to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą one identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu.

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Serwisem i usprawnienia nawigacji Administrator lub jego usługodawca może używać plików cookies lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Administrator nie zbiera ani nie przechowuje pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych możliwy jest dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych (grupowych).

Użytkownik Serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików "cookie", w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików "cookie" oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi plików "cookie" w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.