Ochrona danych

Regulamin programu ambasadorskiego
”#AMBASADORZYZOLUX”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Ambasadorskiego „#AmbasadorzyZolux jest Firma ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Program, zwany dalej „Konkursem”, prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.03.2023 o godz. 16:00 i potrwa do 19.05.2023 do godz. 23:59

§ 2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Facebook i/lub Instagram, 
  • wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie postu publicznego ze zdjęciem/filmem swojego pupila z dowolnym produktem Zolux – marki: Zolux, Laboratoire Francodex lub Biodene oraz hashtagami: #wybieramzolux oraz #ambasadorzyzolux (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają w całości Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
  • nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  • działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 
  • naruszają regulamin serwisu Instagram.
  • użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 PRAWA DO WYKONYWANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§ 4 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3- osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie maksymalnie 20 Uczestników, których Organizator zaprosi do udziału w Programie „#AmbasadorzyZolux” (dalej: Zwycięzców).
 2. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników maksymalnie 20 (słownie: dwudziestu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora pisemne zaproszenie do udziału w Programie „#AmbasadorzyZolux”, przesłane poprzez serwis Instagram drogą elektroniczną. Udział w Programie polega na przekazaniu Zwycięzcom na własność pakietu produktów marek Zolux, Laboratoire Francodex i/lub Biodene do nieodpłatnego testowania, którego efektem będzie przekazanie Organizatorowi opinii o tych produktach za pośrednictwem formularza online.
 5. Zaproszenie do Programu i przekazanie produktów oraz określenie zawartości i wartości Nagrody będą objęte odrębną umową o współpracy, zawartą pomiędzy Organizatorem, a Zwycięzcą.
 6. Komisja wyłoni Zwycięzców najpóźniej do 29.05.2023 .do godz. 16:00
  Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w poście publicznym oraz formacie stories (relacje) w serwisie Instagram najpóźniej w dniu 30.05.2023

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Zolux Polska Sp. z o.o., Łężki 10a, 99-200 Poddębice oraz na adres e-mail marketing@zolux.pl .
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@zolux.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2023 r.

 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie zolux.pl 

 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

   

Oświadczenie Laureata do pobrania

Pobierz: Konkurs_Oświadczenie Laureata

Zolux zobowiązuje się, w ramach swojej działalności i zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i w Europie,  do zapewnienia ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników swoich usług, a także do poszanowania ich prywatności. 

Treść niniejszej polityki prywatności precyzuje, w jaki sposób oraz w jakim zakresie Zolux przetwarza powierzone dane osobowe.

Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony www.zolux.com.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania dotyczące polityki prywatności i plików cookies:

 • Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 • Jakie dane są przez niego przechowywane?
 • W jaki sposób dane są gromadzone?
 • W jakim celu ZOLUX przechowuje dane osobowe?
 • Jaka jest podstawa prawna do przechowywania moich danych osobowych?
 • Kim są odbiorcy moich danych?
 • Jak długo moje dane będą przechowywane?
 • Gdzie są przechowywane moje dane?
 • Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?
 • Jakie dane przekazuję zapisując się do newslettera?
 • Jaka jest polityka cookies?
 • Co powinienem wiedzieć o hiperłączach?
 • Czy moje dane podlegają automatycznemu przetwarzaniu?
 • Czy moje dane będą przekazywane podmiotom trzecim?
 • Jakie są moje prawa?
 • W jaki sposób mogę korzystać z moich praw?
 • Czy niniejsza polityka prywatności może ulec zmianom?
 • Skąd mogę wiedzieć, czy moje dane są bezpieczne?
 • Co się dzieje w przypadku niepożądanego wycieku danych?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu (zwanych dalej: Użytkownikami), znajdującego się pod adresem https://www.zolux.com/pl/.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług Administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać  m.in. w jaki sposób Administrator dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące Użytkownikom prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu https://www.zolux.com/pl/ (zwanego dalej: Serwisem) jest ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw przysługujących Użytkownikom, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. osoby wyznaczonej przez Administratora do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych – Michał Ścibiorek – adres e-mail: michal.scibiorek@zolux.pl.

 2. poczty na adres korespondencyjny: Łężki 10A, 99-200 Poddębice.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Serwisu. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane z uwagi na ich obowiązkowe powierzenie za pośrednictwem zakładki „Kontakt” to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dobrowolnie zbierane są natomiast inne dane osobowe, które mogą być umieszczone w treści tematu wiadomości bądź w treści samej wiadomości.

Dane osobowe przetwarzane z uwagi na ich obowiązkowe powierzenie za pośrednictwem zakładki „Zolux & You” to: imię /nick, adres e-mail, link do profilu na stronie Instagram.com.

Administrator, w związku z organizacją Konkursów, przetwarza również dane osobowe powierzone mu w związku z ich organizacją. Zakres, zasady i prawa uczestników konkursów w związku z udziałem w konkursie każdorazowo zamieszczane się w Regulaminie Konkursu. Regulaminy konkursów dostępne są w zakładce „Informacje prawne”.

Administrator, w związku z rozsyłaniem newslettera, przetwarza dane osobowe powierzone mu w związku z rozsyłaniem informacji na życzenie użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane powierzone za pośrednictwem zakładki „FAQ / Kontakt”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jest niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt.

Dane osobowe w tym formularzu przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania i in.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem zakładki „Kontakt”

Administrator informuje, iż podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt. Dane osobowe przekazane w tym formularzu przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania i in. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia Serwisu. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Dane powierzone za pośrednictwem zakładki „Zolux & You”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest ewentualna publikacja załączonego pliku w na stronie https://www.zolux.com/pl/. . Ewentualnie, w przypadku wyrażenia przez Organizatora chęci publikacji zdjęcia w innej formie, tj. na profilu marki w serwisie Facebook.com lub Instnagram.com, zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody na publikację, z wykorzystaniem danych osobowych podanych przy przesłaniu zdjęcia.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem zakładki „Zolux & You”

Administrator informuje, iż podanie danych oraz załączenie pliku w  formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim plik został przesłany. Dane osobowe przekazane w tym formularzu przetwarzane są m.in. w celu publikacji zdjęcia na stronie internetowej. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora). Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia Serwisu. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na publikację zdjęcia na profilu marki w serwisie Facebook. com lub Instagram.com, dane zostaną przekazane tym podmiotom.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Dane powierzone za pośrednictwem formularza „Newsletter”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest przesłanie newslettera przez Administratora.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych).

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane, użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza „Newsletter”

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do przesyłanie mailingu. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Dane powierzone za pośrednictwem formularza „Dołącz do nas”

Podanie danych w tym formularzu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celu, jakim jest rozpatrzenie zgłoszenia na wolne stanowisko pracy.

Dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane, usuwane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku przesłania CV poza okresem naboru, przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia jego przesłania, chyba że co innego wynika z oświadczenia kandydata umieszczonego w CV.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, Administrator usuwa dane osobowe, a ich usunięcie powoduje, że osoba, której dane dotyczą, nie będzie brała udziału w rekrutacji.

Udostępnienie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza „Dołącz do nas”

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług:

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną, weryfikacji umiejętności kandydata. Dostawcy usług kierują się w zakresie przetwarzania danych osobowych postanowieniami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami.

Organy państwowe:

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie złożenia formularza w Serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz w celu poprawy kontaktu z usługobiorcami lub dostosowania działalności Administratora do ich potrzeb.

Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych, chyba że Administrator danych przetwarza jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej, zgodnie z  art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym, uniemożliwi świadczenie usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania Administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.

Zgodnie z art. 18. RODO, prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:

 1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
 3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony  przed roszczeniami;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych - ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami Administratora.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy prawa oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności)  podanych przez siebie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań Administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie Administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem

Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się z zakładce „Kontakt” żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

Pliki cookies

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przypominamy zatem o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem.

Serwisy mogą wykorzystywać pliki "cookie" w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisów, oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Pliki "cookie" to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą one identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu.

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Serwisem i usprawnienia nawigacji Administrator lub jego usługodawca może używać plików cookies lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Administrator nie zbiera ani nie przechowuje pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych możliwy jest dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych (grupowych).

Użytkownik Serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików "cookie", w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików "cookie" oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi plików "cookie" w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.